Kalvária v Predajnej

Pamätník SNP v Nemeckej

Stará vápenka ležiaca medzi stredoslovenskými obcami Ráztoka a Nemecká sa stala dejiskom jednej z najtragickejších udalostí novodobých slovenských dejín.  

Od roku 2002 je v správe Múzea SNP aj expozícia v Ráztockej doline. Nová expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944-1945 bola sprístupnená v roku 2003. Expozícia je venovaná represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny.

Prvá časť expozície zachytáva priebeh represálií, hlavných aktérov a obete vraždenia v Kremničke a Nemeckej – miesta početne najrozsiahlejších represálií s charakterom vyhladzovacích akcií na území Slovenska. Zachytáva tiež vývoj udalostí súvisiacich s potlačením SNP a následným obsadením politického a vojenského centra Povstania – Banskej Bystrice. Jej záver je venovaný povojnovému retribučnému súdnictvu a zachytáva procesy s príslušníkmi POHG.  

Druhá časť expozície podrobne dokumentuje represálie na západnom, strednom a východnom Slovensku, ale aj na území južného Slovenska okupovaného horthyovským Maďarskom. Časť expozície je venovaná represáliám voči rómskemu obyvateľstvu. 

Z trojrozmerných predmetov sú najzaujímavejšie súčasti uniforiem príslušníkov POHG, nemeckej polície a Strany šípových krížov (Nyilaskeresztes párt – NKP) či osobné predmety obetí represálií a veci z vypálených domov obcí Kalište a Kľak. 

Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala práve v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenka sa stala miestom hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb. Vápenka sa ukázala z hľadiska bezpečného zahladzovania stôp ako najschodnejšia cesta, keďže popol obetí a časti telesných pozostatkov zahladili vody rieky Hron. Predpokladá sa, že popravených bolo do 900 osôb. Väčšinu obetí tvorili Židia – vyše 450 osôb. 

Podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akade-mických sochárov K. Patakyovej a A. Viku bol obetiam fašistických represálií vedľa vápenky postavený pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu.

Otváracie hodiny: 

Denne okrem pondelka od 09:00 do 16:00.

Kontakty: 

Nahlasovanie vstupov: 0918 899 433