Prinášame dôležitú informáciu pre utečencov z Ukrajiny týkajúcu sa inštitútu dočasného útočiska, ktorý je kľúčový pre pobyt utečencov u nás na Slovensku a tiež pre ich zaradenie do systému. Od 2. marca 2022 obyvatelia Ukrajiny si vedia tento inštitút vybaviť na oddeleniach cudzineckej polície, a to konkrétne v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote nepretržite, t. j. 24 hodín denne počas celého týždňa.

Potrebné formuláre sú k dispozícii na stiahnutie pod týmto článkom, ktoré si môžete vopred vyplniť, čím sa urýchli celý proces vybavovania. Formuláre sú potrebné vyplniť v latinke.

Na oddelenia cuzdineckej polície vám odporúčame prichádzať v skupinách, s vyplneným formulárom a v sprievode slovensky hovoriaceho dobrovoľníka. Dostaviť sa musia všetci členovia rodiny/skupiny osobne. Za maloleté deti vyhlásenie podáva zákonný zástupca, maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia. Nezabudnite mať pri sebe všetky osobné dokumenty.

Dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní  rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

Túto osobitnú formu ochrany možno získať v zásade okamžite /na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj 6 mesiacov; prípade využitia inštitútu 90-dňového pobytu na základe bezvízového styku medzi Slovenskom a Ukrajinou zasa nie je možné poskytovať ubytovanie, stravu, ani zdravotnú starostlivosť a ani získať pracovné povolenie/.

 

Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne:

  • na manžela štátneho občana Ukrajiny, 
  • na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, 
  • na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko  je do 31.12.2022, s možnosťou jeho predčasného skončenia alebo predĺženia.

Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom k občanovi Ukrajiny.  

 

K žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník priloží:

- doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť (napr. cestovný pas, IDK s fotografiou, vodičský preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

V prípade, ak už má zabezpeče ubytovanie:

- čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo 

- zmluva o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

Podpisy na uvedených dokladoch musia byť osvedčené. 

V prípade ak žiadateľ nemá zabezpečené ubytovanie, policajný útvar ho prihlási na obec, v ktorej sa žiadateľ bude zdržiavať.

Po vykonaní potrebných úkonov vydá policajný útvar žiadateľovi (štátny občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník) „Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu“ s označením „ODÍDENEC“.

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR a o poskytnutí útočiska rozhodne do 30 dní Migračný úrad MV SR.

 

Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové obdobne, ako žiadateľom o azyl.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

Inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.

 

Kontaktnú údaje:

Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica

Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05

GPS: N 48.71305 E 19.13344

+421-96160-3230

 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota

Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota 979 01

GPS: N 48.3857314 E 20.0181234

+421-96168-3205


Ďalej prikladáme telefonický kontakt na MV SR za účelom informovanosti, kde môžu utečenci komunikovať ostatné informácie vo svojom rodnom jazyku:


+421 513 816 111
+421 259 765 111

 

 

2022_03_03_cudzinecka_policia_1_1
2022_03_03_cudzinecka_policia_1_2