hrnet logo small

Brezno Horehronie

Mesto Brezno

Mesto Brezno je právom označované za administratívne, hospodárske, ako aj kultúrne centrum regiónu Horehronie. Rozkladá sa na obidvoch brehoch rieky Hron na úpätí Nízkych Tatier v Breznianskej kotline. Spočiatku sa oblasť utvárala ako poľnohospodárska jednotka, v neskoršom období tu dominovali i baníctvo, avšak napokon sa z Brezna stalo mesto, ktorého ďalšie smerovanie posunuli vpred remeslá a obchod. V súčasnosti sa môže pýšiť mnohými architektonickými skvostami, rozvíjajúcim sa turistickým ruchom a zachovanými kultúrnymi tradíciami.

 

Brezno námestie
Image
Námestie fontána
Image
Zvonica
Image
Evanielický kostol
Image
Kultúra
Kostoly a iné sakrálne stavby
Architektonicky zaujímavému námestiu M. R. Štefánika v Brezne dominuje rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1782 – 1792 po rozsiahlom požiari mesta. Pôvodne bol dnes už farský kostol postavený ako jednoloďová stavba v barokovom štýle, neskôr k nemu sa rozhodlo aj o dobudovaní veže. V interiéri sa zachoval pôvodný neskorobarokový mobiliár. Súčasťou svätyne je murovaná stĺpová architektúra hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie. Bočné oltáre sú zasvätené Božskému srdcu a Srdcu Ježišovmu. V konche nad svätyňou možno obdivovať výjav Korunovania Panny Márie, ikonograficky nadväzujúci na obraz hlavného oltára. Na klenbe lode sa nachádza výjav Zvestovania, doplnený svätcami Starého a Nového zákona, ako aj ženskými postavami zo Starého zákona. V kostole sa denne konajú bohoslužby a je považovaný za NKP.  

Evanjelický kostol a. v. patrí medzi prvé kostoly na Slovensku, ktoré sa začali stavať po vydaní tolerančného patentu Jozefa II v roku 1781, ktorý povoľoval stavať protestantské chrámy mimo hlavných ulíc, bez veže a presbystéria. k vysväteniu kostola došlo v roku 1787. Do jeho dejín sa významným spôsobom zapísal Ján Chalupku, za ktorého účinkovania bol kostol obnovený a zväčšený po požiari a dostavaná bola i empora, kazateľnica a nový oltár. Významným pre kostol bolo 100. výročia jeho vysvätenia, kedy bol zakúpený nový trojmanuálový orgán so 42 registrami.

Okrem dvoch kostolov sa na námestí M. R. Štefánika nachádza i kláštor piaristov s kaplnkou. tejto objekt bol postavený v rokoch 1694 – 1713. Dvojkrídlová trojpodlažná budova s kláštornými chodbami je v takmer celom rozsahu podpivničená a v jej severozápadnej časti možno nájsť kláštornú kaplnku Panny Márie. Priestory sú prevažne zaklenuté valenými klenbami so styčnými lunetami. Pri obnovení kaplnky v roku 196 inštalovali na neogotický oltár neskorogotickú drevenú plychromovanú plstiku Panny Márie. Tá pochádza z farského kostola vypáleného Dóciovcami v roku 1517 a pred požiarom v roku 1779 bola súčasťou hlavného oltára vyhoreného kostola Na Bráničke. Súčasťou týchto priestorov bola i priestranná záhrada.

V prípade kaplnky sv. Kríža, Na Bráničke išlo pôvodne o rímskokatolícky kostol Blahoslavenej Panny Márie postavený v rokoch 1517 – 1519. V poradí išlo vôbec o druhý kostol postavený v Brezne. Zaujímavosťou je, že v roku 1746 dali piaristi pod jeho svätyňou vymurovať kryptu, do ktorej pochovávali členov piaristického rádu. Nad vchodom do krypty bol uvedený nápis: „Buď že jsme živí, buď že umíráme, Páně jsme.“ Okolo kostola sa rozprestieral cintorín a najneskôr v roku 1578 tu vznikol hradobný múr, z ktorého sa zachoval len stavebne upravený južný úsek oválneho pôdorysu. Za pozornosť ešte stojí, že v interiéri na oltárnej menze je klasicistické súsošie Kalvárie zo začiatku 19. storočia.

Židovská synagóga je najmladšou sakrálnou stavbou na území mesta. História tejto stavby je spojená s rokom 1859, kedy sa podarilo 3 židovským rodinám usadiť v BR a od tohto času sa datuje formovanie a vznik židovskej komunity v meste. V r. 1863 získal predstaviteľ ich cirkevného zboru Móric Fried pozemok na pochovávanie zomrelých a v r. 1870 bolo založené ŽNO. Obec pôvodne pozostávala z 20 zakladajúcich členov.

Prvé bohoslužby slúžili v Tesákovskom dome, kde jedna z miestností bola určená ako modlitebňa. Do r. 1900 vzrástol počet cirkevníkov a priestory modlitebne nepostačovali. Valné zhromaždenie preto 17. 01. 1900 odsúhlasilo odpredaj starej budovy a výstavbu novej. Zaujímavosťou je, že situovanie stavby rešpektovalo niekoľko pravidiel. Jedným z nepísaných bolo, že v blízkosti katolíckej stavby nesmela byť postavená iná sakrálna stavba. Práve preto je synagóga postavená pomerne ďaleko od ostatných kresťanských pamiatok. Z predsiene synagógy sa vystupuje schodiskom vpravo i vľavo na galériu – zhromaždovací priestor pre ženy, ktorá je podopretá 4 liatinovými stĺpmi hlavnej lode. Koniec hl. lode prechádza na východnej stane do polkruhovitého výklenku – priestoru pre kňaza a umiestnenie Tóry. Stavba prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu po deportácii Židov v r. 1942. Neskôr bola používaná len ako skladovací priestor. V r. 1972 bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. V súčasnosti tu prebieha postupná obnova budovy a organizujú sa v nej rôzne výstavy a podujatia. 

Na námestí M. R. Štefánik vedľa kostola je umiestnená historická budova mestskej radnice, ktorá bola vybudovaná v roku 1771 prestavbou staršej budovy. Nešťastným pre osud tejto stavby bol však rok 1779, kedy radnicu, ako aj ďalšie budovy v Brezne, zachvátil požiar. V priebehu nasledujúceho roka ju však zrekonštruovali, vďaka čomu nadobudla svoju súčasnú podobu. Bývalá radnica je dnes sídlom Horehronského múzea a možno si tu prezrieť stálu expozíciu zameranú na život a kultúru ľudu žijúceho na Horehroní. Ďalšia expozícia Horehronského múzea venovaná histórii mesta a jeho okolia sa nachádza v najstaršom zachovanom objekte meštianskej architektúry v Brezne zo 16. storočí, ktorým je dom č. 13. Nachádza sa rovnako na námestí.   Myšlienka založiť múzeum v Brezne vyvstala medzi miestnou inteligenciou už v 50. rokoch 20. storočia. Iniciatíva vychádzala v najväčšej miere od Ladislava Bartka, ktorý bol podporovaný pedagogickými pracovníkmi strednej školy v meste. V súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. Okrem prehliadky jednotlivých expozícií obsahuje ponuka múzeá možnosť objednať si vyučovaciu hodinu priamo v jeho priestoroch, ktorá sa bude venovať jednej z 13 problematík. Ďalej sú k dispozícii konzultačné a bádateľské služby, ako aj predaj propagačných materiálov.

Kontakt

+421 911 633 119       info@horehronie.sk

© 2022, Horehronie.sk
Image
Image
Image

Vyhľadávanie